• Beirrut
  Kayitli Üye
  Kayıt: 14-07-2005
  Yaş: 29
  Mesajlar: 1167
  Takımı: Beşiktaş JK
  • ESKİŞEHİR

   Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan aynı adlı ilin merkezidir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımlarına il merkezinin toplam nüfusu 557.028'dir.

   Met helvası, çiğ böreği (kırım tatar mutfağından) ve lületaşı ile meşhurdur. Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak da geçer. Sadece Eskişehir ve Sivrihisar dolylarında yetişen çoban köpeği olan Akbaş köpeği ile de meşhurdur.

   İl merkezi kuzeyinde Mihalgazi, Sarıcakaya ve Ankara il, doğusunda Alpu, güneyinde Mahmudiye, Seyitgazi ve Afyon il, batısında ise İnönü ve Kütahya il sınırları ile çevrilidir.

   Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Hava Üssü ve 1. Hava İkmal ve Bakım Merkez Komutanlığı da Eskişehir'de bulunmaktadır


   Tarihi
   İlkçağ'dan 11.yy'a kadar
   Şehrin önemli simgelerinden YazılıkayaHititler, M.Ö. 14. yüzyılda Eskişehir merkezli büyük bir devlet kurmuşlardır. M.Ö. 12. yüzyılda Frigya Kralı, 600 yıl süren hükümdarlığını ilan etmiştir.[3] Çeşitli kazılarda ele geçen buluntular yöre tarihinin Katolik Çağ'a uzandığını gösterir. Bilinen en eski yerleşme il merkezinin kuzey batısındaki Demircihöyük'tür. Buluntular Demircihöyük'ün Katolik Çağ'da Balkan ve Anadolu kültürlerinin kesiştiği bir noktada bulunduğunu ortaya koymaktadır. Midas Kenti kazılarında ele geçirilen buluntular ise İlk Tunç Çağı'na tarihlenmektedir. Hititlerin pek etkili olamadığı bölgede M.Ö. 7. yüzyılda Kimmer ve İskit saldırıları sonucu yıkıldı. Lidya Krallığı'nın ardından sırasıyla Pers, Makedonya, ve Selevkos yönetiminde kalan yöre M.Ö. 3. yüzyıl sonunda Galatların yönetine girdi. M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı'nın (Pergamon) kısa süreli egemenliğinden sonra, Galatlar Roma desteğiyle yörede yeniden devlet kurdu. Bunu Roma ve Bizans egemenliği izledi. M.S. 8. yüzyılda yöreyi ele geçiren ve Dorylaion'a Duruliya, Düriliya ya da Druliya adını veren Arapların yönetimi uzun sürmedi. Yeniden Bizans egemeliğine giren Dorylaion 1074'te Selçuklular'ın eline geçti.

   Eskişehir'de yer alan antik kentler şunlardır:Pessinus (Ballıhisar), Midas (Yazılıkaya), Dorylaion (Şarhöyük, Eskişehir), Han'daki Antik Harabeler, Justinianapolis (Sivrihisar), Nacolea (Seyitgazi) Eoudoxias


   Osmanlı Dönemi 1289'da Anadolu Selçukluları Eskişehir'i Osman Gazi'ye verdi. Orhan Gazi döneminde Karamanlıların eline geçen Eskişehir'i, 1. Murad yeniden Osmanlı topraklarına kattı.

   Fatih'in ilk zamanlarına kadar şehir Ankara Beyliği'ne bağlı olarak kalmıştır. 1451 yılından sonra Kütahya'nın Beylerbeylik haline gelmesi üzerine Anadolu İdari Teşkilatında değişiklik olmuş, bu arada Ankara'ya bağlı bulunan Eskişehir, Kütahya Beylerbeyliği'ne bağlanmıştır.kaynak

   Kent 1601'de bir süre Celali Deli Hasan ve yandaşlarının eline geçti. Hüdavendigâr (Bursa) Vilayetinin Kütahya Sancağına bağlı bir kaza olan Eskişehir'e demiryolu 1890'da ulaştı. Eskişehir Belediyesi'nin kuruluş tarihi 1854'tür. 19. yüzyıl boyunca yöreye Kafkasya, Kırım, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleştirildi.


   Kurtuluş Savaşı Dönemi
   Atatürk'ün Eskişehir'e gelişi.Yunan - Batı Cephesi
   1. İnönü - 2. İnönü - Kütahya-Eskişehir - Sakarya - Büyük Taaruz
   Eskişehir'de Kurtuluş Savaşı'nın 5 önemli meydan muharebesinin üçü geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın önemli muharebelerinden biri olan I.İnönü Savaşı Eskişehir topraklarında kazanılmıştır. Eskişehir, Ulusal Kurtuluş Savaşının kilit nok­talarından birini oluşturduğundan, savaşta maddi ve manevi olarak çok yıpranmıştır.

   I. Dünya Savaşı sonrasında demiryolu hattını denetlemek amacıyla 23 Ocak 1919'da Eskişehir İstasyonunu işgal eden İngiliz Kuvvetleri, 20 Mart 1920'de Kuvay-ı Milliye'nin baskısıyla işgale son verdi. 20 Temmuz 1921'de Yunanların işgal ettiği Eskişehir bir süre Yunan ordularının karargâhı oldu. Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması olan Büyük Taarruz sonrasında 2 Eylül 1922'de kurtarıldığında yıkıntı hâlinde harap bir kasabaydı.[7]Kurtuluştan sonra geriye yanmış, yıkılmış bir kent kalmış, ancak yöneti­cilerin ve halkın kenti yeniden canlandırma azmi yok olmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 15 Ocak 1923'te Hükûmet Konağında yaptığı konuşmada vurguladığı gibi Eskişehir, zaferin kazanılmasında büyük katkı yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa, bu nedenle kentin imarıyla yakından ilgilenmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımlarla kısa zamanda modern bir kent yaratılmaya çalışılmıştır. [8]

   21 Haziran 1920 günü saat 11:00'de Millî Savunma Bakanı Fevzi Çakmak Paşa ve Genelkurmay Başkanı Albay İsmet İnönü ile tren istasyonuna gelmiştir.[9] Yunan taarruzunun aldığı vaziyeti, sınıf arkadaşı ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy ile burada görüşmüştür. Aynı gece de Ankara’ya hareket etmiştirler.

   Atatürk'ün 15 Ocak 1923'de Eskişehir hakkındaki sözü:

   “ Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Millî Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır ”


   Cumhuriyet Dönemi

   Cumhuriyetin ilan edildikten sonra Eskişehir 1925 yılında il olmuştur. 1926 yılında Eskişehir'in, Sivrihisar, Mihalıçcık ve Seyitgazi olmak üzere üç ilçesi bulunmaktadır.1954 tarihinde çıkarılan kanunla Çifteler ve Mahmudiye 1957 tarihinde çıkarılan diğer bir kanunla Sarıcakaya ilçe haline getirilmiş ve ilçe adedi 6'ya çıkmış olur.

   Daha sonra 1987 tarihinde 3392 sayılı kanunla Alpu, Beylikova ve İnönü; 9.05.1990 tarih ve 3544 sayılı kanunla Günyüzü, Han ve Mihalgazi ilçe haline getirilmiştir. Böylece ilçe sayısı 12'ye çıkmış olur.[10]

   Coğrafya

   Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, kuzeybatısında Marmara, batı ve güneybatısında Ege Bölgesi ile komşudur. Eskişehir'in ilçelerinden Seyitgazi'nin küçük bir bölümü Ege Bölgesi'nin, Mihalgazi ve Sarıcakaya İlçelerinin tümü ile Merkez ve Mihalıççık ilçelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesi'nin etkisindedir. Ancak Eskişehir, coğrafi karakterini genellikle İç Anadolu Bölgesi'nden alır.[12]

   İl toprakları Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı'nın suladığı geniş düzlüklerle bunları çevreleyen dağlardan oluşur. İlin Karadeniz Bölgesi'ne taşan kuzey kesimi, doğu-batı doğrultusunda uzanan Sündiken Dağları'yla kaplıdır. Doğuda Sakarya Vadisine kadar sokulan Sündiken Dağları, Sündiken Doruğunda 1,770 m.'ye yükselir.[13]

   Eskişehir'den geçen iki önemli akarsudan ilki Sakarya Nehri ikincisi ise Porsuk Çayı'dır. Bu akarsuların il sınırları içerisinde kalan arazisinde 2 adet baraj bulunmaktadır. Porsuk Çayı üzerinde Porsuk Barajı, Sakarya Nehri üzerinde ise Gökçekaya Barajı bulunmaktadır.


   Yeraltı zenginlikleri

   Lületaşından ürünlerŞehirde çıkarılan madenler bor, perlit, lületaşı, manyezit, kalsedon, krom, toryum ve torittir. Eskişehir zengin bor yataklarına da sahiptir. Lületaşı, Türkiye’de Orta Anadolu’da yalnız Eskişehir’de bulunan değerli bir taştır. Beyaz altın, Deniz köpüğü ve Eskişehir taşı gibi adlandırmalar lületaşının değerini, rengini, çıkış merkezini ve ağırlıkla kullanıldığı yerleri anlamlı bir biçimde ortaya koymaktadır.[14]

   Lületaşı, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin muhtelif derinliklerindeki başkalaşım katmanları içinde , hidrotermal etkilerle hidratlaşması sonucunda oluşmuş kayaçtır.

   Lületaşı ve benzer minerallere ; Yunanistan'daki bazı adalar , Moravya , Fransa , İspanya ve Fas ve ABD'de de rastlanmaktadır. Ticari olarak işlenebilir Lületaşı yataklarının nerede ise tamamı yurdumuzda Eskişehir'de bulunur.

   Eskişehir ilinin batısında, kuzeydoğusunda ve güneydoğusunda bulunan, sahalarda, yüzeyle 300 metreyi aşan derinlikler arasında, içinde dağınık yumrular hâlinde lületaşı bulunan başkalaşım katmanlarına rastlanır.


   İklim İlin iklimi İç Anadolu tipi Karasal iklim'dir. Bitki örtüsü İç Anadolu Bölgesi'nin tipik bitkisel örtüsü olan bozkırdır. Yağışlar (dağlık kesimler hariç) azdır. Sıcaklık rejimi karasal niteliktedir. Örneğin 800 m yükseklikte kurulmuş olan Eskişehir il merkezinde en sıcak ve en soğuk ayların ortalamaları 21,5°C ve -0,8°C(temmuz ve ocak), kaydedilen maksimum ve minimum değerler ise 39,1°C ve -26,3°C'dir.Yıllık yağış ortalaması 373,6 mm'dir.[15]
   Eskişehir, üniversite kenti olması nedeniyle sosyal aktivite yönünden oldukça zengindir. BM raporuna göre yaşanabilirlik açısından Türkiye'deki kaliteli yaşanabilinecek 5. şehridir.[20] Şehirde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 3 sahnesi vardır. Birincisi Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi 'dir. 27 Mart 2001 Dünya Tiyatrolar Gününde açılmıştır. Tek sahneye sahip olup salon 202 kişiliktir. Şehir Tiyatrolarının Oyunları sergilenmektedir. Bir diğeri İki Eylül caddesinde bulunan B.S.M. Turgut Özakman Tiyatro Salonu 'dur. 9 Nisan 2002 tarihinde açılmıştır. Sahne 178 kişiliktir. Şehir Tiyatrolarının etkinlikleri gerçekleşmekte olup ayrıca fuaye, sergi, seminer ve toplantı amaçlı da kullanılmaktadır. Sonuncusu ise Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu 'dur. Belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından belediye Sanat ve Kültür Sarayına dönüştürülen bina önceki belediye tarafından düğün salonu amaçlı yapılmış fakat maddi yetersizlikten dolayı atıl bir durumda bırakılmıştır. Tiyatro Salonu 569 kişiliktir. Merkezde Şehir Tiyatroları etkinlikleri gerçekleşmekte ve ayrıca Devlet Opera ve Bale etkinlikleri gerçekleşmektedir.

   Ayrıca şehirde 3 adet kültür merkezi bulunmaktadır. İlki İki Eylül caddesinde bulunan Yunusemre Kültür Merkezi'dir. Çeşitli tiyatro, seminer ve gösterilerin yapıldığı bir merkezdir. Bir diğeri eski hal olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafın kültür merkezine çevrilen Anadolu Üniversitesine yakınlığından dolayı öğrenciler tarafındanda büyük rağbet gören Haller Gençlik Merkezi'dir. Diğer bir kültür merkezi ise Atatürk Kültür Merkezi'dir.


   Doktorlar Caddesi Şehirde çeşitli müzeler de bulunmaktadır. Bunlardan biri şehirde bulunan antik eserlerin yer aldığı Eskişehir Arkeoloji Müzesi'dir. Ayrıca Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Pessinus Müzesi, Seyitgazi Müzesi, Yunus Emre Müzesi, Eskişehir Atatürk ve Kültür Müzesi, Tayyare Müzesi/Hava Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi ve Karikatür müzesi,İnönü Savaşları Karargah Müzesi bulunmaktadır.[21]

   Şehir öğrenci kenti görünümünde olduğundan dolayı sinema salonu yönünden oldukça zengindir. Şehirde Kanatlı Alışveriş Merkezi Tüze Sinemaları, Eskişehir Kılıçoğlu Sineması, Eskişehir AFM Migros, Cinemars Sinemaları(Neo AVM), Eskişehir Arı Sineması, Sinema Anadolu (A.Ü'ne aittir.) ve Cinebonus (Espark AVM) sinema salonları bulunmaktadır.


   Öğrenci kenti olan Eskişehir’de gece hayatı,eğitim - öğretimin aktif olduğu dönemlerde daha canlıdır. Açılan barlar ile birlikte eski fabrikalar bölgesi gece hayatının merkezi hâline gelmiştir. Eskişehir’de gençlere yönelik, canlı müzik yapılan barlar rağbet görmektedir. Canlı müzik yapılan bu barlarda sıklıkla rağbet gören sanatçıların konser vermesi, çevre şehirlerdende rağbet toplamaktadır.


   Okumak istediğim şehir allah nasip ederse haftayada gezi için gidiyoruz
 • Reklam
 •  
 • rahmanbaba
  Kayitli Üye


  Kayıt: 29-10-2007
  Yaş: 26
  Mesajlar: 137
  Takımı: Eskişehirspor
  • bilgi için saol Eskişehir gerçektende çok güzel bi şehir
 • MateJa
  Moderator
  Kayıt: 03-09-2005
  Yaş: 32
  Mesajlar: 4091
  Takımı: Fenerbahçe SK
  • biraz fotograf koyalım çok boş kalmış burası

   adalar - porsuk civarı

   Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
   Öğretmenevi
   Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü   Atatürk Bulvarı

   Doktorlar Caddesi

   Yediler Parkı

   İki Eylül Caddesi   Son güncelleme 29.08.2008, 21:46 tarihinde MateJa tarafından yapıldı.

   ________________________
   MateJa KežmaN ||||||||||| x ||||||||||||||||||| x ||||||
 • MacTavish
  Özel Üye
  Kayıt: 24-12-2005
  Yaş: 28
  Mesajlar: 2704
  Takımı: Los Angeles Galaxy
  • Güzel resimler..
   ________________________
   It's so far,so far away.
 • ayberk228
  Kayitli Üye


  Kayıt: 27-09-2005
  Yaş: 55
  Mesajlar: 650
  Takımı: Eskişehirspor
  • eskişehir'e 5 yıl önce gelen bir daha gelse yeni bir şehre gelmiş sansa kendini yalan olmaz.O kadar değişti şehrimiz
 • CrossOver
  Kayitli Üye
  Kayıt: 29-06-2004
  Yaş: 34
  Mesajlar: 1852
  Takımı: Fenerbahçe SK
  • o kadar güzel bi şehir olmuş ki şaşkınlıkla baktım fotoğraflara.en kısa zamanda gitmek isterim.
   ________________________
   Ne zaman ağımı denize atsam , her zaman eski bir Tanrının kafasını çektim.
   Şimdi mutlu isem bu yüzden değil , mutlu değil isem yine bu yüzden degil.Mutlu olucak isem yine Tanrılar yüzünden değil.
 • Eagle_Claw
  Kayitli Üye
  Kayıt: 04-11-2002
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1222
  Takımı: Beşiktaş JK
  • Eskişehir gerçekten çok değişti, güzelleşti bu arada sezai abi sen Eskişehir'li miydin ?

   Son güncelleme 11.09.2008, 17:28 tarihinde Eagle_Claw tarafından yapıldı.

   ________________________
   YAKIYORSAK AŞKIMIZDAN!
 • MateJa
  Moderator
  Kayıt: 03-09-2005
  Yaş: 32
  Mesajlar: 4091
  Takımı: Fenerbahçe SK
  • anne ve baba yüzünden eskişehirliyim diyim ama doğma büyüme eskişehirli değilim.. 10 yıldır burdayım.. arkadaşlarında dediği gibi eskişehir son 5 yıldır hızla değişiyor ve güzelleşiyor.. okumak için mükemmel bir şehir
   ________________________
   MateJa KežmaN ||||||||||| x ||||||||||||||||||| x ||||||
 • Reklam
 •  
 • matias_g_bjk
  Kayitli Üye
  Kayıt: 22-07-2007
  Yaş: 29
  Mesajlar: 1580
  Takımı: Beşiktaş JK
  • Eskişehirimizde tarihte vardır.Osmanlı evleri gelip görmek isteyen herkezede açıktır.Gezilcek çok yerlerimiz var ve mükemmel bir kent olduk bazı fırlamalar dışında okadarda olcak
   ________________________
   Benim Gücümün Ulaştığı Yerlere, Sizin İmparatorunuzun Hayalleri Bile Ulaşamaz.
   FATİH SULTAN MUHAMMED HAN

   #4 Manuel Fernandes
   #7Ricardo Quaresma(Q7)
   Beşiktaş JK
   Şereftir bu yolda seninle yürümek
   Hep kol kola Bir gün değil, her gün Beşiktaş!


ANA SAYFA - FIFA - PES-WE - FM-CM - LİG - SPOR - DOSYALAR - FORUM - GALERİ - YARDIM >

Copyright ©2001-2020 SoccerCenter.Net - E-mail: info@soccercenter.net

Barındırma: hosting