• Moussa
  Kayitli Üye


  Kayıt: 26-06-2009
  Yaş: 25
  Mesajlar: 1770
  Takımı: Fenerbahçe SK
   • 57 - Sinop (22 Temmuz 2009 Çarşamba, 11:09)
   • Alıntı Yaparak Cevapla 


  • Sinop

   Sinop ili Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde kalan bir ilidir. Sinop, ulaşım sorunlarından dolayı türlü kalkınamamış, işsiz kalan nüfus başka illere göç etmek zorunda kalmıştır.

   Coğrafi özellikler
   Anadolu 'nun kuzey yönde uç noktası olan İnceburun'a doğu yönün'de bağlanan Boztepe Burnu berzahında bir kale-şehir olarak kurulmuş ve tarih boyunca doğu yönde gelişmiştir. Tarih boyunca kale dışına pek taşmayan şehir bir liman kenti özelliği taşır. Berzahın kuzey doğusundaki dış liman fırtınalara açık olduğu ve denizcilik bakımından kullanışlı sayılmadığı halde, Antikçağ 'da daha çok bu limanın kullanıldığı bilinir. Zamanla kum dolan ve kullanılamaz hale gelen bu limanı berzanın güney-doğusundaki iç limana aynı dönemde bir kanal bağlardı. Bu kanal, Selçuklular döneminde kapatılmıştır.


   Yarımadanın güney yönündeki iç liman ise rüzgarlara kapalı konumuyla ve sakin deniziyle güney Karadeniz'in en önemli limanıydı. Bu özellikleri yüzünden "Akdeniz" ismini almıştır. Tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane faaliyeti bu limanda gerçekleşmiştir. 19. yüzyıl'a kadar tamamen ayakta duran surlardan ise günümüze büyük bir kısmı kalmıştır ve yıkıntılarından rekonstrüksiyonu yapılabilir. Şehrin gelişimi sürekli olarak doğu yönde, Boztepe Burnuna doğru olurken, kuzeydeki Akliman ve Anadolu yönünde birkaç azınlık yerleşmesinden başka bir yerleşim olmamıştır. Doğudaki yarımada ise gittikçe sarplaşmakta, Hıdırlık tepesinde 187 metre yüksekliğe ulaşmakta ve nihayet deniz yönünde dik yarlar ile kuşatılmaktadır. Bu durumda şehrin deniz yönünden ve berzahtan zaptedilmesi imkânsız olmaktadır.


   Tarih

   Sinop tarihi açıdan önemli bir yerdir.Antik çağdan beri parlak ve yoğun bir ticari ve kültürel yaşantıya sahip olan Sinop, bu niteliğini Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı yönetimlerinde de sürdürmüş, ayrıca kale ve tersanesi ile bölgenin en önemli askeri üslerinden biri olmuştur. Bu durumunu Sinop Baskını'ndan sonra kaybetmeye başlayan kent, sur dışına güneydoğu yönde azınlık yerleşmeleri ile batıya doğru ise yönetim ve eğitim gibi kamu hizmetleri yerleşmesiyle çıkmıştır.

   İlin Adının Kaynağı

   Antik Çağ'da, Paflagonya bölgesi içinde kalan Sinop'un saptanabilen en eski adı, Sinopedir. Bir söylenceye göre kent adının kurucusu olarak kabul edilen aynı isimli bir Amazon kraliçesinden almıştır. Bir başka söylenceye göreyse, kenti eski Yunan'da Irmak Tanrısı Asopos'un su perisi kızlarından Sinope kurmuştur. Bahsi geçen Yunan efsaneleri İÖ V. - IV. ve III. Y.Yıllarda tarihlenmektedir ve aynı dönem kent sikkemeri üstünde, Sinope'nin başı görülmektedir. Hangi söylence benimsenirse benimsensin, kentin kurucusunun Sinope olduğu kesindir. Ancak, Sinope bir su perisi ise, kentin Yunanlı kolonicilerce; Amazon ise; Anadolu'nun yerli halklarınca kurulmuş olması gerekir. Bu ikilem, dilbilim çalışmalarıyla bir ölçüde çözülmemiştir: Gerek etimolojisine yabancı olan Sin ya da Sind sözcüklerine Yunanistan'ın dışında daha çok Pontos,Doğu Anadolu,İran ve Hindistan'da rastlanmaktadır. Bu da, Sinope adının yerli Anadolu dillerinde gelmiş olabileceğini göstermektedir. Ünlü Antik Çağ coğrafyasısı Strabon ise, kentin kurucusu olarak, Argonotlar'dan Teselyalı Otolikos'u göstermekte ve onun kenti ele geçirerek bir Yunan kolonisi kurduğu yazmaktadır. "Kentin ele geçirilmesi" kavramı, kolonileştirmeden önce, kent'te yerli bir halkın yaşandığını ortaya koymaktadır. Strabon'un sözünü ettiği gelişmeden sonra, Sinope Kenti İÖ VII. yıllarında bir kez Miletuslular'ca kolonileştirilmistir. Kent'te, sırasıyla Miletuslu Habrindas, Koos ve Krenitas dönemlerinde yerleşilmiştir. Tüm bü söylence ve tarihsel olaylar Sinop'un ilk çağlarda yerli halkça kurulduğunu, bu yerleşimi, söylencesel Argonot seferiyle ilgili olarak bir Yunan kolonisi'nin izlediğini, son olarak da Miletuslular'ın burada bir koloni kurduğunu ortaya koymaktadır. Sinop'u da içeren Karadeniz bölgesi'nin en eski halkı Hitit kaynakalrında bahsi geçen Kaşkalar olup, bu kaynağa göre "Arauanna Ülkesi adlı bir bölge de, Sinop yöresinde bulunuyordu.

   Pontus Dönemi
   183 M.Ö. Pharnakes I Sinopu elle geçirdi ve Pontus Krallığı'nın başkenti yaptı. O dönemlerde, Sinop tarihinde en parlak dönemini yaşadı. Tüm tarihi yapıtlar ve Sinop Kalesi Pontus dönemine dayaniyor. Pontus Kralı Mithridates VI M.Ö. 64 yılında yapılan savaşı Pompeius Magnus'a kaybedince Romalılar Pontus'u Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına aldılar. Sinop'un önemi Roma döneminde azalmıştır.

   Bizans Dönemi

   Sinop doğal korunaklı bir liman kenti olduğu için, Bizans Dönemi'nde de önemini korudu. Rusya steplerinden ya da Orta Anadolu'dan gelen ürünlerin boşaltma yükleme merkezi burasıydı. Sinop, Bizans egemenliğin'nin dönemlerinde Paflagonya Theması içinde yer alıyordu.

   Osmanlı Dönemi

   Osmanlı yönetimi altında Sinop, bir süre barış içinde yaşadı. Ancak patlak veren Celali ve Suhte ayaklanmaları sırasında büyük sıkıntılar çekti. 1558'de Kanuni'nin oğulları Selim ve Beyazıd arasında çıkan saltanat kavgasından sonra Anadolu'da karışıklar giderek arttı. İran'a sığınan Beyazid geri dönmesi kaygısıyla Rumeli askerinin Amasya-Tokat arasında bekletilmesine karşın, yöredeki olaylar azalmadı. Sinop, Bafra ve Ladik'te suhteler halkın can, mal ve namusuna saldırıyorlardı.Devlet görevlilerinden ve halktan bazı kişiler'de, suhtelere yardımcı oluyorlardı. Kastamonu Sancakbeyi Süleyman Bey'de İstanbul'a gönderdiği mektupta Boyabat, Sinop, Durağan kadılıklarına zekat, sadaka ve benzer adlarla zorla para toplayan suhtelerden ve rüşvet karşılığı bunlara yardım eden hazine tahsildarlarından yakınıyordu. 1567-1568'de olaylarıin daha da artmış olduğu; Sinop Kadısı'nın İstanbul'a gönderdiği mektupta anlaşılmaktadır. Bolu'da soygunlar düzenleyen iki suhte topluluğu, devlet giriştiği hareket sırasında Sinop'a çekildiler. Sinop'daki eylemleri yakınma konusu olunca devlet, Bursa Sancakbeyine suhteri cezalandırma görevi verdi. 200 kadar sipahi seferden alıkonularak suhteler üzerine gönderildi. Ancak sipahiler suhtelerle çarpışmaya yanaşmadılar. Boyabatlı Söyleme ve Kara Hüseyin adındaki suhtelerin başkanlığında hareket eden gruplar, yöredeki tüm kasabaları haraça bağladığı gibi, Sinop Kadısı'nın yolunu kesip bir adamı öldürdüler.

   II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde DR. Rıza Nur Sinop Mebusu olarak meclise girdi.

   Nüfus ve demografi


   Ulaşım şebekesi olarak Antikçağ 'dan beri geometrik yapısını koruyan Sinop'un ulaşım omurgasını, Boyabat yolu ile bu yolun şehir içindeki devamı olan Sakarya, Cumhuriyet ve Fatih caddeleri oluşturur. Bu eksendeki en önemli dikey bağlantı, Valilik ve Belediye önünden geçen Gazi Caddesidir. Şehir yerleşiminde, Yeni Mahalle yüksek gelirli memurların, Camikebir Mahallesi zengin tüccar, serbest meslek sahibi ve esnaf ailelerinin, Gelincik Mahallesi ise taşradan yeni gelmiş olanların yerleştikleri alanlardır. Batıda Gelincik, Kuzeydoğuda İncedayı ve Kefevi, doğuda Ada Mahalleri düşük gelirli grupların yerleşim yerleridir. Bu demoğrafik katmanlaşmanın tersine İl, ülkenin ileri eğitim ve demokratik yaşam şekline sahiptir.

   Sinop Milletvekilleri


   Sinop Senatörleri

   * Mehmet Suphi Batur (15 Ekim 1961 - 2 Haziran 1968)
   * Nazım İnebeyli (2 Haziran 1968 - 5 Haziran 1977)
   * Abdullah Vehbi Uğur (5 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980)

   T.C. 1961 Kurucu Meclis Üyeleri

   * Mehmet Suphi Batur

   T.C. 1980 Temsilciler Meclisi

   * Özer Gürbüz

   Cumhuriyet Devri (1920’den Günümüze) Sinop Milletvekilleri

   TBMM I. Dönem

   * Abdullah Karabina
   * Hakkı Hami Ulukan
   * Mehmet Şevket Peker
   * Rıza Nur
   * Rıza Vamık Uras
   * Şerif Bey

   TBMM II. Dönem
   * Kemaleddin Sami Paşa
   * Rıza Nur
   * Yusuf Kemal Tengirşenk
   * Recep Zühtü Soyak (Ara seçim)

   TBMM III. Dönem

   * Mehmed Refik Kakmacı
   * Yusuf Kemal Tengirşenk
   * Recep Zühtü Soyak

   TBMM IV. Dönem
   * Yusuf Kemal Tengirşenk
   * İbrahim Alaettin Gövsa
   * Hulusi Oruçoğlu
   * Recep Zühtü Soyak

   TBMM V. Dönem
   * Cevdet Kerim İncedayı
   * Galip Üstün
   * Yusuf Kemal Tengirşenk
   * Hulusi Oruçoğlu
   * Hüsamettin Okan
   * İsmil Hakkı Veral (Ara Seçim)

   TBMM VI. Dönem

   * Cemal Aliş
   * Cemil Atay
   * Cevdet Kerim İncedayı
   * Yusuf Kemal Tengirşenk
   * Hulusi Oruçoğlu

   TBMM VII. Dönem
   * Bahaddin Kökdemir
   * Cemil Atay
   * Cevdet Kerim İncedayı
   * Hulusi Oruçoğlu
   * İsmail Habib Sevük

   TBMM VIII. Dönem
   * Cevdet Kerim İncedayı
   * Mehmet Suphi Batur
   * Mustafa Enver Kök
   * Yusuf Kemal Tengirşenk
   * Lütfi Aksoy

   TBMM IX. Dönem

   * Ahmet Muhtar Acar
   * Ali Server Somuncuoğlu
   * Ali Şükrü Şavlı
   * Cevdet Kerim İncedayı
   * Muhit Tümerkan
   * Nuri Sertoğlu

   TBMM X. Dönem

   * Ali Server Somuncuoğlu
   * Haşim Tarı
   * Vehbi Dayıbaş
   * Muhit Tümerkan
   * Nuri Sertoğlu
   * Şerafettin Ayhan

   TBMM XI. Dönem

   * Ali Server Somuncuoğlu
   * Hamdi Özkan
   * Muharrem Tansel
   * Nusret Kuruoğlu
   * Ömer Özen

   TBMM XII. Dönem

   * Cemil Karahan
   * Haşim Tarı
   * Mustafa Kaptan

   TBMM XIII. Dönem

   * Cemil Karahan
   * Hilmi İşgüzar
   * Mustafa Kaptan
   * Niyazi Özgüç

   TBMM XIV. Dönem
   * Hilmi Biçer
   * Hilmi İşgüzar
   * Mustafa Kaptan
   * Teyfik Fikret Övet

   TBMM XV. Dönem
   * Mustafa Kaptan
   * Teyfik Fikret Övet

   TBMM XVI. Dönem

   * Alaettin Şahin
   * Hilmi İşgüzar
   * Teyfik Fikret Övet

   TBMM XVII. Dönem

   * Halit Barış Can
   * Hilmi Biçer
   * Özer Gürbüz

   TBMM XVIII. Dönem

   * Hilmi Biçer
   * Yaşar Topçu
   * Özer Gürbüz

   TBMM XIX. Dönem

   * Cafer Sadık Keseroğlu
   * Kadir Bozkurt
   * Yaşar Topçu

   TBMM XX. Dönem
   * Metin Bostancıoğlu
   * Kadir Bozkurt
   * Yaşar Topçu

   TBMM XXI. Dönem

   * Metin Bostancıoğlu
   * Kadir Bozkurt
   * Yaşar Topçu

   TBMM XXII. Dönem

   * Engin Altay
   * Cahit Can
   * Mustafa Öztürk

   TBMM XXIII. Dönem

   * Engin Altay
   * Abdurrahman Dodurgalı
   * Kadir Tıngıroğlu


   Sinop Valileri


   Osmanlı Dönemi

   Süleyman Necmi Selmen (Mutasarrıf) (1922-1922)

   Cumhuriyet Dönemi

   Nizamettin Atakur (1923-1926) | İbrahim Ethem Aykut (1927-1928) | Abdulhak Savas (1933-1935) | Süreyya Yurdakul (1935-1937) | Naci Kıcıman (1937-1937) | Salih Rıza Kılıç (1941-1946) | Ömer Naci Rollas (1946-1947) | Mehmet Rıfat Şahinbaş (1947-1949) | Ahmet Muhtar Acar (1949-1950) | Fazıl Kaftanoğlu (1950-1950) | Selahattin Gedik (1951-1952) | M. Avni Dümer (1952-1952) | Muharrem Balasaygun (1953-1954) | Hüseyin Alan Meydanoğlu (1954-1954) | Esat Onat (1954-1957) | Nedim Evliya (1957-1959) | Haldun Mentaşoğlu (1960-1960) | Sevket Esen (1960-1962) | Fikret Ersanlı (1962-1964) | Kasif Tosun (1964-1966) | Kemal Paşaoğlu (1966-1968) | Naci Babacan (1968-1970) | İsmail Dokuzoğlu (1972-1975) | Abidin Çoskun (1975-1978) | Ahmet Bassoy (1978-1979) | Nacati Özen (1979-1981) | Muzaffer Yüzgeç (1981-1983) | Mustafa Demirel (1983-1984) | M. Şefik Kalkan (1984-1985) | Şükrü Ergün Özakman (1985-1988) | Arif Akbulut (1988-1991) | Adil Yazar (1991-1993) | M. İrfan Kurucu (1993-1997) | Selahattin Basar (1997-2000) | Ayhan Nasuhbeyoğlu (2000-2001) | Zeki Şanal (2003-2008) | Mustafa Hakan Güvençer (2008- )


   Sinop ilinin ilçeleri


   Sinop | Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Saraydüzü | Türkeli


   Sinop'tan Bir Kaç Resim


 • Reklam
 •  
 • pes2o1o
  Kayitli Üye
  Kayıt: 19-04-2008
  Yaş: 22
  Mesajlar: 64
  Takımı: Galatasaray AŞ
  • Aslında sinop mükemmel bir yerdir yani kalkınamamış olması şehirlilerden çok köylülerin olması sinopun gerze ilçesindeki plaj Türkiyenin bENCE Antalyadan Sonra en güzel plajdır çünkü mas mavi denizin dibini görebiliyorsun Sonra Dikmen ilçesine Toplu Konut Düşüncesi vardır 2012 ye kalmaz kalkınır Sinop, Sinop Çok Güzel Bir yerde Değeri Bilinmiyor

   ________________________________________________________________________________________________

   Benim Memleketim: SİNOP

   ________________________________________________________________________________________________
 • crdsa
  Özel Üye


  Kayıt: 15-10-2005
  Yaş: 28
  Mesajlar: 21030
  Takımı: Galatasaray AŞ
  • pes2o1o tarafından gönderilen mesaj
   Aslında sinop mükemmel bir yerdir yani kalkınamamış olması şehirlilerden çok köylülerin olması sinopun gerze ilçesindeki plaj Türkiyenin bENCE Antalyadan Sonra en güzel plajdır çünkü mas mavi denizin dibini görebiliyorsun Sonra Dikmen ilçesine Toplu Konut Düşüncesi vardır 2012 ye kalmaz kalkınır Sinop, Sinop Çok Güzel Bir yerde Değeri Bilinmiyor

   ________________________________________________________________________________________________

   Benim Memleketim: SİNOP

   ________________________________________________________________________________________________


   Tabi sen orayı çok seviyorsundur, sence öyledir ama her yeri görmeden öyle demek doğru olmaz. Türkiye'nin çok yerinde çok güzel plajlar var.
   ________________________
   crdsa el lanzador

   Beni Twitter'dan takip edin.
 • pes2o1o
  Kayitli Üye
  Kayıt: 19-04-2008
  Yaş: 22
  Mesajlar: 64
  Takımı: Galatasaray AŞ
  • Tabi sen orayı çok seviyorsundur, sence öyledir ama her yeri görmeden öyle demek doğru olmaz. Türkiye'nin çok yerinde çok güzel plajlar var.


   Elbette Öyledirde ama sizce Değeri Biliniyormu Sinopun Sinop yatırım yapılacak bir yerdir


ANA SAYFA - FIFA - PES-WE - FM-CM - LİG - SPOR - DOSYALAR - FORUM - GALERİ - YARDIM >

Copyright ©2001-2020 SoccerCenter.Net - E-mail: info@soccercenter.net

Barındırma: hosting